ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญวันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล พร้อมด้วย 

อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ และอาจารย์ ดร.ศันสนีย์ รัตนวราหะ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 97 ปี ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

                               สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 
                                     ระดับปริญญาโท  (สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567) .

แผนการจัดฝึกปฏิบัติ ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51111 ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51209 ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

– ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51212

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51212

– รายชื่อผู้ประสานงาน (วพบ. และรพ.) ชุดวิชา 51111 ชุดวิชา 51209 และชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

-แผนการจัดฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาล ภาค 2/2566

– วีดีโอการสัมมนาผู้ประสานงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ อาจารย์สอนเสริมและพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 4 มีนาคม 2566

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.