สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8036-7
หมายเลขโทรสาร 02-503-2620
อีเมล์  nsoffice@stou.ac.th     
เว็บไซต์ http://nursing.stou.ac.th
Facebook Fanpage: www.facebook.com/nursestou

 

School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University
9/9 Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret,
Nonthaburi, 11120, Thailand.
Tel. +66 2504 8036-7
Fax : +66 2503 2620
e-mail : nsoffice@stou.ac.th 
website: http://nursing.stou.ac.th
Facebook Fanpage: www.facebook.com/nursestou

9/9 Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi, 11120, Thailand.

02-504-8036-7

Monday-Friday: 8am to 6pm