หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

กำหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษา จำนวน 120 คน โดยรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น

เรียนผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ
ตามที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กำลังจะเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ในปีการศึกษา 2564 นั้น
ขอให้ผู้สนใจศึกษาคุณสมบัติการรับสมัครโดยละเอียดจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา และติดตามการประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรับสมัคร ช่องทางการสมัคร กระบวนการและขั้นตอนการสมัคร จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ www.https://nurs.stou.ac.th
ทั้งนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีขั้นตอนของการคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนั้น ผู้สมัครจึงยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชามานะคะ จะชำระเงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งผลจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
***หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าลงทะเบียนชุดวิชามาพร้อมใบสมัคร แล้วไม่ได้รับการคัดเลือก อาจมีความไม่สะดวกในการรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยค่ะ***

ผู้สนใจสามารถอ่านระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาได้ที่ >>> click here <<<

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
  2. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงต่อผู้รับบริการสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุขระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

รายละเอียดหลักสูตร

           ชื่อหลักสูตร      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
           ชื่อปริญญา      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
           จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา หรือ 126 หน่วยกิต ดังนี้
                           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      5 ชุดวิชา         (30 หน่วยกิต)   
                           หมวดวิชาเฉพาะ              15 ชุดวิชา        (90 หน่วยกิต จำแนกเป็นทฤษฎี 54 หน่วยกิต และปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)
                           หมวดวิชาเลือกเสรี          1 ชุดวิชา         (6 หน่วยกิต) 
            **** ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร มีจำนวน 5 ชุดวิชา ได้แก่ 1) 10103 ทักษะชีวิต 2) 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 4) 10151 ไทยศึกษา และ 5) 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **** (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
            วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
                           ภาคต้น        15      กันยายน     ถึง     19    มกราคม       ของทุกปี
                           ภาคปลาย     15     มีนาคม       ถึง     19    กรกฎาคม     ของทุกปี
                           ภาคพิเศษ     15     สิงหาคม     ถึง     19    ตุลาคม         ของทุกปี

เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พศ. 2521 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคทฤษฎี นักศึกษาสามารถศึกษาผ่านสื่อประสมต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในแต่ละชุดวิชา โดยไม่มีชั้นเรียนปกติ
2. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย และสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ฯ กำหนด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของชุดวิชา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสถานบริการสุขภาพเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/info/pages/know.asp#de

 เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเลื่อนวันประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการรวบรวมใบสมัคร การตรวจสอบ และการประมวลผลจากใบสมัครที่มีจำนวนมากเพื่อตัดสินผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฯเพื่อความถูกต้องของการตรวจสอบเอกสาร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จึงขอเลื่อนการประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาใหม่จากวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อน เมื่อสาขาวิชาฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ Line official account และ Facebook ของสาขาวิชาฯ ต่อไป

สาขาวิชาฯ ต้องขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564