หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

เรียนผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ
ตามที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กำลังจะเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 นั้น
ขอให้ผู้สนใจศึกษาคุณสมบัติการรับสมัครโดยละเอียดจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา และติดตามการประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรับสมัคร ช่องทางการสมัคร กระบวนการและขั้นตอนการสมัคร จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ www.https://nurs.stou.ac.th
ทั้งนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีขั้นตอนของการคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนั้น ผู้สมัครจึงยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชามานะคะ จะชำระเงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งผลจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
***หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าลงทะเบียนชุดวิชามาพร้อมใบสมัคร แล้วไม่ได้รับการคัดเลือก อาจมีความไม่สะดวกในการรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยค่ะ***

ผู้สนใจสามารถอ่านระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาได้ที่ >>> click here <<<

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน) หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) และ
  7. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
    1) ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง
    2) โรคติดต่อในระยะอันตราย
    3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
     ผู้มีคุณสมบัติข้อ 1-7 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงต่อผู้รับบริการสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา และเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุขระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร
ทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

รายละเอียดหลักสูตร

           ชื่อหลักสูตร      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
           ชื่อปริญญา      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
           จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา หรือ 126 หน่วยกิต ดังนี้
                           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      5 ชุดวิชา         (30 หน่วยกิต)   
                           หมวดวิชาเฉพาะ              15 ชุดวิชา        (90 หน่วยกิต จำแนกเป็นทฤษฎี 54 หน่วยกิต และปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)
                           หมวดวิชาเลือกเสรี          1 ชุดวิชา         (6 หน่วยกิต) 
            **** ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร มีจำนวน 5 ชุดวิชา ได้แก่ 1) 10103 ทักษะชีวิต 2) 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 4) 10151 ไทยศึกษา และ 5) 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **** (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
            วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
                           ภาคต้น        15      กันยายน     ถึง     19    มกราคม       ของทุกปี
                           ภาคปลาย     15     มีนาคม       ถึง     19    กรกฎาคม     ของทุกปี
                           ภาคพิเศษ     15     สิงหาคม     ถึง     19    ตุลาคม         ของทุกปี

เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พศ. 2521 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคทฤษฎี นักศึกษาสามารถศึกษาผ่านสื่อประสมต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในแต่ละชุดวิชา โดยไม่มีชั้นเรียนปกติ
2. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย และสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ฯ กำหนด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของชุดวิชา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสถานบริการสุขภาพเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/info/pages/know.asp#de