คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
  2. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงต่อผู้รับบริการสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุขระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

****สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอสำรวจข้อมูลผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนต่อไป ตามลิงก์ที่ปรากฎ https://forms.gle/rH79Vg368D36qVD89 ***

รายละเอียดหลักสูตร

           ชื่อหลักสูตร      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
           ชื่อปริญญา      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
           จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา หรือ 126 หน่วยกิต ดังนี้
                           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      5 ชุดวิชา         (30 หน่วยกิต)   
                           หมวดวิชาเฉพาะ              15 ชุดวิชา        (90 หน่วยกิต จำแนกเป็นทฤษฎี 54 หน่วยกิต และปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)
                           หมวดวิชาเลือกเสรี          1 ชุดวิชา         (6 หน่วยกิต) 
           วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
                           ภาคต้น        15      กันยายน     ถึง     19    มกราคม       ของทุกปี
                           ภาคปลาย     15     มีนาคม       ถึง     19    กรกฎาคม     ของทุกปี
                           ภาคพิเศษ     15     สิงหาคม     ถึง     19    ตุลาคม         ของทุกปี

เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พศ. 2521 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคทฤษฎี นักศึกษาสามารถศึกษาผ่านสื่อประสมต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในแต่ละชุดวิชา โดยไม่มีชั้นเรียนปกติ
2. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย และสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ฯ กำหนด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของชุดวิชา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสถานบริการสุขภาพเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/info/pages/know.asp#de

บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี