หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป

บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี