คุณสมบัติของผู้สมัคร

     สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)     

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

    1.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

    1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

    1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพในภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี

    1.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

    1.5 มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน

    1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

    หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี   

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ⇒ คลิก