ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต

Associate Professor Pornjun Suwannachart

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

Assistant Professor Dr.Premruetai Noimuenwai

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
003A-กาญจนา ศรีสวัสดิ์-[พบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

Assistant Professor Dr.Kanjana Srisawad

เลขานุการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
007_สุพัตรา ช่างสุพรรณ-002-2in

อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ

Instructor Supattra Changsuphan

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รูป รศ.ดร.วาริณี

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

Associate Professor Dr.Warinee Iemsawasdikul

DSC_4095-01

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr.Somjai Puttapitukpol

53980bd2-0560-4e6c-9403-c94f19aedac6

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

Associate Professor Police Colonel Duangkamol Pinchaleaw

001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

Associate Professor Dr.Sutteeporn Moolsart

002A-อารี ชีวเกษมสุข-[พบ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข

Associate Professor Dr.Aree Cheevakasemsook

006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

Assistant Professor Dr.Premruetai Noimuenwai

ผศ ปุญธรี พ่วงสุวรรณ 1นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญทรี พ่วงสุวรรณ

Assistant Professor Poontaree Poungsuwan

005_พัทยา แก้วสาร-002-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร

Assistant Professor Dr.Pattaya Kaewsan

007B-เรณููการ์ ทองคำรอด-[พบ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

Assistant Professor Dr.Renukar Thongkhamrod

004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล

Assistant Professor Sumatchara Manachevakul

003A-กาญจนา ศรีสวัสดิ์-[พบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

Assistant Professor Dr.Kanjana Srisawad