ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต

Associate Professor Pornjun Suwannachart

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รูป รศ.ดร.วาริณี

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

Associate Professor Dr. Warinee Iemsawasdikul

008_มุกดา ตันชัย-002-2in

รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี

Associate Professor Dr. Mukda Nuysri

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

Professor Dr. Boontip Siritarungsri

DSC_4095-01

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr. Somjai Puttapitukpol

53980bd2-0560-4e6c-9403-c94f19aedac6

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

Associate Professor Police Colonel Duangkamol Pinchaleaw

001_สุทธิพร มูลศาสตร์-002-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

Assistant Professor Dr. Sutteeporn Moolsart

002A-อารี ชีวเกษมสุข-[พบ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข

Associate Professor Dr. Aree Cheevakasemsook

006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

Assistant Professor Dr. Premruetai Noimuenwai

005_พัทยา แก้วสาร-002-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร

Assistant Professor Dr. Pattaya Kaewsan

007B-เรณููการ์ ทองคำรอด-[พบ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

Assistant Professor Dr. Renukar Thongkhamrod

อ.นภาเพ็ญ

อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

Major Dr. Napaphen Jantacumma

007_สุพัตรา ช่างสุพรรณ-002-2in

อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ

Instructor Supattra Changsuphan

004_สุมัจฉา มานะชีวกุล-001-2in

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล

Assistant Professor Sumatchara Manachevakul

003A-กาญจนา ศรีสวัสดิ์-[พบ

อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

Dr. Kanjana Srisawad

001A-พรณ์ศา แสนบุญส่ง-[พบ.]

อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง

Instructor Pornnisa Sanboonsong