ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต

Associate Professor Pornjun Suwannachart

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

Assistant Professor Dr.Premruetai Noimuenwai

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

Assistant Professor Dr.Kanjana Srisawad

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

Assistant Professor Dr.Renukar Thongkhamrod

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

Associate Professor Dr.Warinee Iemsawasdikul

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

Associate Professor Police Colonel Duangkamol Pinchaleaw

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

Associate Professor Dr.Sutteeporn Moolsart

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข

Associate Professor Dr.Aree Cheevakasemsook

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

Assistant Professor Dr.Premruetai Noimuenwai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญทรี พ่วงสุวรรณ

Assistant Professor Poontaree Poungsuwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร

Assistant Professor Dr.Pattaya Kaewsan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

Assistant Professor Dr.Renukar Thongkhamrod

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

Assistant Professor Major Dr.Napaphen Jantacumma

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล

Assistant Professor Sumatchara Manachevakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

Assistant Professor Dr.Kanjana Srisawad

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ รัตนวราหะ

Dr.Sansani Rattanawaraha