WELCOME TO SCHOOL OF NURSING

006_เปรมฤทัย รัตนวลัย-001-2in

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำหรับผู้สมัคร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร พย.บ. สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1-20 มิถุนายน 2564

1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ไปก่อน โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภายหลัง

2. เมื่อมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์สาขาวิชาฯ แล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3. ผู้ที่ยื่นใบสมัครมาแล้ว มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ และเอกสารการสมัครที่ส่งมาสามารถรอดำเนินการได้ เมื่อเปิดรับสมัครโดยอาจต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

4. ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฯ มีข้อจำกัดในการรับนักศึกษาได้เพียง 120 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

5. ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาฯ กำหนด สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือเป็นกรณีที่สามารถรับสมัครนักศึกษาได้มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หากคณะกรรมการคัดเลือกของสาขาวิชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร สาขาวิชาฯ อาจจะพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกของสาขาวิชาฯ ให้ถือเป็นที่สุด

เรียนผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ
         ตามที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กำลังจะเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ในปีการศึกษา 2564 นั้น
         ขอให้ผู้สนใจศึกษาคุณสมบัติการรับสมัครโดยละเอียดจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา และติดตามการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสมัคร กระบวนการและขั้นตอนการสมัคร จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ www.https://nurs.stou.ac.th
         ทั้งนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีขั้นตอนของการคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนั้น ผู้สมัครจึงยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชามานะคะ จะชำระเงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งผลจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
         ***หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าลงทะเบียนชุดวิชามาพร้อมใบสมัคร แล้วไม่ได้รับการคัดเลือก อาจมีความไม่สะดวกในการรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยค่ะ***

ผู้สนใจสามารถอ่านระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาได้ที่ >>> click here <<<

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

🎉โดยมีขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

🎉สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั่วประเทศ
3. ส่งทางไปรษณีย์

🎉การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ผู้ที่สนใจสามารถ:
ดาวโหลดใบสมัคร ปริญญาโท 👉 https://www.stou.ac.th/…/Ma…/EN/2563/register_master63_1.pdf

ระเบียบการรับสมัคร 👉https://www.stou.ac.th/…/Maste…/EN/2563/publish_master63.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://www.stou.ac.th/t…/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.