การดำเนินกิจกรรม ITA ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีนโยบายเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)เสนอ ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล เป็นผู้บรรยาย อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาฯได้มีการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรมและมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเท่าเทียม ดังนี้

  1. บริหารงานของสาขาวิชาฯ ด้วยรูปแบบของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ
  2. กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อแสดงถึงคุณธรรม และความโปร่งใส
  3. มอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับในสาขาวิชาฯ ตามหน้าที่อย่างเท่าเทียม และยุติธรรม
  4. จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบหลักฐานและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวแทนของข้าราชการและพนักงานทุกระดับ
  5. จัดทำเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนการประเมินผลทุกครั้ง
  6. จัดทำเอกสารหลักฐานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยบุคลากรทุกระดับ  
  8. ประเมินผลการดำเนินการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติงานและปรับปรุงแก้ไขให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม
  9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของสาขาวิชาฯ ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์