บุคลากรสนับสนุน

นางสาวสมพร ทาจิ๋ว

Ms.Somporn Tajiew

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
e-mail : somporn.taj@stou.ac.th
Tel. +66 2504 8036-7

นางนพศร หึนกระโทก

Mrs.Noppasorn Huenkratok

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
e-mail : ngamroek@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

Ms.Kanchana Chansuwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : papuy_jung@hotmail.com
Tel. +66 2504 8096

นายชานนท์ ปึงเสียงดี

Mr.Chanon Pungsiangdee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : chanon.pun@stou.ac.th
Tel.  +66 2504 8036-7

นายภูวรินทร์ บุญญาพุทธิเศรษฐ์

Mr.Puvarin Budyaputtised

 พนักงานขับรถ Tel. +66 2504 8036-7