นางนพมาศ ยะมะเลิศ

Mrs.Noppamas Yamalerd

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ชำนาญการ  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
e-mail :  add.noppamas@gmail.com
Tel. +66 2504 8096

นางนพศร หึนกระโทก

Mrs.Noppasorn Huenkratok

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
e-mail : ngamroek@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

Ms.Kanchana Chansuwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : papuy_jung@hotmail.com
Tel. +66 2504 8096

นายชานนท์ ปึงเสียงดี

Mr.Chanon Pungsiangdee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : chanon.pun@stou.ac.th
Tel.  +66 2504 8036-7

นายสิทธการย์ ตั้งสันทัศน์กุล

Mr.Sittakarn Thangsantaskul

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
e-mail : shawnsittakarn2@gmail.com
Tel.  +66 2504 8036-7

นายภูวรินทร์ บุญญาพุทธิเศรษฐ์

Mr.Puvarin Budyaputtised

พนักงานขับรถ
e-mail :             –                          
Tel. +66 2504 8036-7