บุคลากรสนับสนุน

นางสาวสมพร ทาจิ๋ว

Ms.Somporn Tajiew

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
e-mail : somporn.taj@stou.ac.th
Tel. +66 2504 8036-7

นางนพศร หึนกระโทก

Mrs.Noppasorn Huenkratok

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
งานบัณฑิตศึกษา: แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
e-mail : ngamroek@gmail.com
Tel. +66 2504 8036-7

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

Ms.Kanchana Chansuwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : papuy_jung@hotmail.com
Tel. +66 2504 8096

นายชานนท์ ปึงเสียงดี

Mr.Chanon Pungsiangdee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : chanon.pun@stou.ac.th
Tel.  +66 2504 8036-7

นางสาวปิยดา เชื้อตา

Ms.Piyada Chueta

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail piyada.chu@stou.ac.th
Tel. + 66 2504 8096

วิภาดา หนูนุ่น

Ms.Wiphada Nunun

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: wiphada.nun@stou.ac.th
เบอร์ :098-5493495

นายภูวรินทร์ บุญญาพุทธิเศรษฐ์

Mr.Puvarin Budyaputtised

 พนักงานขับรถ Tel. +66 2504 8036-7