สายตรงประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
อีเมล : premruetai.noi@stou.ac.th