คุณสมบัติของผู้สมัคร

     สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

     1.1 สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

     1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

     1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพ หรือในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

     1.4 มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

     1.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ (ถ้ามีการอบรมพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ กรุณาแนบหลักฐานการอบรมมาด้วย)

     1.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

     1.7 มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิก