สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยพัฒนามาจากคณะทำงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการศึกษาพยาบาลโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ทั้งนี้สาขาวิชาดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 โดยปีแรกเปิดรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข มาแล้ว ต่อมาปีการศึกษา 2528 สาขาวิชาฯ ได้ปรับหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 2 ซึ่งบรรจุเป็นพยาบาลระดับต้นหรือพยาบาลเทคนิค โดยขยายการเปิดรับครอบคลุมกลุ่มพยาบาลระดับต้นในปีดังกล่าวเป็นต้นมา ในระยะแรกนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีพยาบาลระดับต้นที่ทำงานอยู่ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

              สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 และเปิดสอนด้วยหลักสูตรปรับปรุงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 และได้ขยายโอกาสไปยังพยาบาลไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ด้วย ปัจจุบันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 11,374 คน ซึ่งจำนวนนี้เป็นพยาบาลไทยที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย รวม 10 คน (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551)

             เมื่อสภาการพยาบาลมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันรวม 6 รุ่น กล่าวคือ รุ่นที่ 1 จำนวน 81 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 88 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 27 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 55 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน และรุ่นที่ 6 จำนวน 37 คน รวม 348 คนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 131 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2554) นอกจากนี้ สาขาวิชายังมีแผนการเปิดรับนักศึกษาแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2555

            โดยสรุป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งจากการติดตามผลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชา พบว่า ผู้เรียนพึงพอใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิต/มหาบัณฑิต และหัวหน้างาน รวมทั้งบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในทุกระดับปริญญาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพื่อศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการโดยร่วมมือกับสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.  เพื่อให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในวิชาชีพและประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในและต่างประเทศ          
4.  เพื่อจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของประชาชน เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่พยาบาล เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นเฟืองจักรในการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องระหว่างการเรียนการสอนในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพกับการให้นักศึกษาเรียนรู้โดยไม่แยกวิถีการเรียนรู้ออกจากชีวิตการทำงานและครอบครัว และเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้มีวุฒิภาวะสามารถวางแผนการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งเป็นคนดีของสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการศึกษาทางไกล  มุ่งผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจที่ 1  จัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจที่ 2  ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพแก่สมาชิกในวิชาชีพและประชาชน

พันธกิจที่ 3  ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 4  ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5  พัฒนาองค์กร 

STOU NURSE

 S – Synergy  ร่วมแรงใจ

T – Transparency  ใฝ่คุณธรรม

O – Originality  นำสิ่งใหม่

U – Ubiquitous Learning  เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

 N – Noble  มีเกียรติ มีคุณภาพ มีคุณธรรม

 U – Unity  สามัคคี

 R – Responsibilities  รับผิดชอบ

 S – Service mind  จิตบริการ

E – Energy และ Empower  มีพลังและเสริมพลัง

 1.รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

2.รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2551

3.รศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

4.รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

5.รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

6.รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

7.ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและ หน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสอนการวัดผล และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการของสาขาวิชา และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย
Assistant Professor Dr. Premruetai  Noimuenwai
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ศรีสวัสดิ์
Dr.Kanjana  Srisawad
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์สุพัตรา  ช่างสุพรรณ
Lec. Supattra  Changsuphan

เลขานุการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร
Assistant Professor Dr. Pattaya  Kaewsan
กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
Assistant Professor Maj. Dr.Napaphen Jantacumma
กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด 
Assistant Professor Dr. Renukar  Thongkhamrod
กรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์