สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญ วันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล พร้อมด้วย อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ และอาจารย์ ดร.ศันสนีย์ รัตนวราหะ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 97 ปี ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญ วันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกพยาบาล ตามด้วยคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ.ให้กับนักศึกษา

Continue Readingพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ สภาการพยาบาล

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องโถง อาคารนครินศรี ชั้น 4 สภาการพยาบาลจัดพิธีรดน้ำขอพร แสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีรดน้ำขอขอพร แสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการให้ความเคารพนับถือผู้มีอาวุโสมากกว่า และเชื่อความสัมพันธ์ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และรวมกันทำคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ สภาการพยาบาล