ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางวรัญญา  กมลกร 2) นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก 3) นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี  และ 4) นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง…

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563

ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมงานเยือนเหย้าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน และการแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว รวมทั้งอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

Continue Reading มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563