สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี

เป็นจำนวน ๘๐ คน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูดิโอทีวี ๔ ชั้น ๑อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ www.stou.acth/link/fOApe ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี

มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ใต้อาคาร วิชาการ 3 มสธ. เเละ ห้องประชุมเล็ก สาขาพยาบาล ชั้น3

Continue Readingมสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2

รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท โดยทีมผู้สอนจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากเรียนจบท่านจะได้รับสมรรถนะบัตร และได้รับหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล สมัครเรียน สแกน QR code หรือคลิก https://oce.stou.ac.th/digital-technology-in-healthcare-and-nursing/หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 504…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2