สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญ วันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล พร้อมด้วย อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ และอาจารย์ ดร.ศันสนีย์ รัตนวราหะ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 97 ปี ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานทำบุญ วันสถาปนา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกพยาบาล ตามด้วยคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ.ให้กับนักศึกษา

Continue Readingพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี

เป็นจำนวน ๘๐ คน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูดิโอทีวี ๔ ชั้น ๑อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ www.stou.acth/link/fOApe ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี