You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน

และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ