You are currently viewing มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

บรรยากาศสงกรานต์ มสธ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 มสธ. จัดงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัวคณาอาจารย์อาวุโสใต้อาคารวิชาการ 3 โดยเชิญคณะอาจารย์อาวุโสร่วมงานรดน้ำดำหัว ซึ่งประเพณีการรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องจากงานรื่นเริงสงกรานต์เพื่อแสดงถึงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ และเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วย

Leave a Reply