พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกพยาบาล ตามด้วยคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ.ให้กับนักศึกษา

Continue Readingพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน นศ.พยาบาล มสธ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ สภาการพยาบาล

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องโถง อาคารนครินศรี ชั้น 4 สภาการพยาบาลจัดพิธีรดน้ำขอพร แสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีรดน้ำขอขอพร แสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการให้ความเคารพนับถือผู้มีอาวุโสมากกว่า และเชื่อความสัมพันธ์ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และรวมกันทำคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ สภาการพยาบาล

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี

เป็นจำนวน ๘๐ คน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูดิโอทีวี ๔ ชั้น ๑อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ www.stou.acth/link/fOApe ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี