ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

LINK การเข้าประชุม

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และทีมเลขากิจ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ และ อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละไพจิตร

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และทีมเลขากิจ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ และ อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละไพจิตร

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Leading innovation through nirsing education in the Yerevan 2022” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Professor Dr.Paul Ratanasiripong from Educational Leadership Department, California State University ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการยื่นขอจากสภาการพยาบาล

Link การเข้าประชุม

Continue Readingขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Leading innovation through nirsing education in the Yerevan 2022” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Professor Dr.Paul Ratanasiripong from Educational Leadership Department, California State University ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการยื่นขอจากสภาการพยาบาล