ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาตผู้เป็นบุคคลสำคัญและผู้นำในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและให้เกียรติเป็นกิติเมธีในโครงการ "บูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ.“โดยได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์พยาบาลออนไลน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นพระคุณยิ่งLink พิพิธภัณฑ์พยาบาลออนไลน์ มสธ. https://www.stou.ac.th/nursing/nursingonline/Interviews.html (เลือกบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต)

Continue Readingขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

LINK การเข้าประชุม

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และทีมเลขากิจ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ และ อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละไพจิตร

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และทีมเลขากิจ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.” วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ และ อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละไพจิตร