สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2

รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท โดยทีมผู้สอนจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากเรียนจบท่านจะได้รับสมรรถนะบัตร และได้รับหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล สมัครเรียน สแกน QR code หรือคลิก https://oce.stou.ac.th/digital-technology-in-healthcare-and-nursing/หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 504…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ มสธ.

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ มสธ.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ มสธ. ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2565) โดยผู้เขียนบทความลงตีพิมพ์ในปี 2566 และ 2567 จะได้รับค่าตอบแทน 1000 บาทต่อบทความ รายละเอียดเพิ่มเติม https://he03.tci-thaijo.org/index.php/jnhi/ 

Continue Readingขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ มสธ.

ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 45 ปี

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีเรื่อง “ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ประชุมรูปแบบเผชิญหน้า ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มสธ. สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DckQDV21JhndPZJW8 หรือสแกน QR code ดังภาพด้านบน

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 45 ปี