You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอนรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 2