⊗ ขอแจ้งข่าวจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ⊗

     เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระยะการปรับปรุงแนวทางและข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจน คณะกรรมการฯ จึงของดการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจับในมนุษย์ โดยคณะกรรมการฯ จะรีบแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อสามารถเปิดรับการพิจารณารับรองได้

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดาวโหลดแบบฟอร์ม