เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สารสนเทศการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในยุคใหม่ (Nursing informatics in a Digital Era)” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Miss Sirirath Tilakamonkul พยาบาลวิชาชีพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และ Assoc. Pro.Dr.Maneewan (Saunbol) Seay อดีตอาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร