WELCOME TO SCHOOL OF NURSING

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการนักศึกษา

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตรจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สรงน้ำพระ แสดงความเคารพ และขอพรจากผู้อาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีไทย ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

🎉โดยมีขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

🎉สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั่วประเทศ
3. ส่งทางไปรษณีย์

🎉การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ผู้ที่สนใจสามารถ:
ดาวโหลดใบสมัคร ปริญญาโท 👉 https://www.stou.ac.th/…/Ma…/EN/2563/register_master63_1.pdf

ระเบียบการรับสมัคร 👉https://www.stou.ac.th/…/Maste…/EN/2563/publish_master63.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://www.stou.ac.th/t…/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.