ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสาขาวิชาฯ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณขาต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สลิธรังษี คณาจารย์ในสาขาวิชา และตัวแทนชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ. ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานพร้อมภัตตาหารแก่พระภิกษุ ณ วัดผาสุกมณีจักร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี และเดินทางไปมอบเงินเข้ากองทุนมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ วิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช“ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงพยาสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) พัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ เรื่อง “สารสนเทศการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในยุคใหม่ (Nursing informatics in a Digital Era)” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Miss Sirirath Tilakamonkul พยาบาลวิชาชีพ จากประเทสหรัฐอเมริกาและ Assoc. Pro.Dr.Maneewan (Saunbol) Seay อดีตอาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม NURSING INFORMATICS IN THE DIGITAL ERA

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 
ระดับปริญญาโท  (สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567) 

แผนการจัดฝึกปฏิบัติ ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51111 ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51209 ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

– ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51212

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51212

– รายชื่อผู้ประสานงาน (วพบ. และรพ.) ชุดวิชา 51111 ชุดวิชา 51209 และชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

-แผนการจัดฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาล ภาค 2/2566

– วีดีโอการสัมมนาผู้ประสานงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ อาจารย์สอนเสริมและพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 4 มีนาคม 2566

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิต

พยาบาล มสธ.