ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตรจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สรงน้ำพระ แสดงความเคารพ และขอพรจากผู้อาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีไทย ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.