WELCOME TO SCHOOL OF NURSING

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

🎉โดยมีขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

🎉สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั่วประเทศ
3. ส่งทางไปรษณีย์

🎉การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ผู้ที่สนใจสามารถ:
ดาวโหลดใบสมัคร ปริญญาโท 👉 https://www.stou.ac.th/…/Ma…/EN/2563/register_master63_1.pdf

ระเบียบการรับสมัคร 👉https://www.stou.ac.th/…/Maste…/EN/2563/publish_master63.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://www.stou.ac.th/t…/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.