You are currently viewing สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”🎊🎉🙏💐🎈♥️ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2565 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทีมผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณาจารย์และบุคลากรของ มสธ โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็นกันเองและสนุกสนานแบบ New normal เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 #สงกรานต์2565 #สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์