สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาล
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (Nursing Practice and Education with Information Communication and Digital Technology)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาล
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (Nursing Practice and Education with Information Communication and Digital Technology) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563  เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams