สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาล
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (Nursing Practice and Education with Information Communication and Digital Technology)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาล
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (Nursing Practice and Education with Information Communication and Digital Technology) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563  เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดโครงการ “บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาสุขภาพกายและใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมก่อนวัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช