You are currently viewing ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.