You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์ 2) นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์ 3) นายกฤศภณ เทพอินทร์ 4) นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล และ 5) นางกันจณา สุทาคำ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 3 เรื่อง
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในกรลดน้ำหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นายกฤศภณ เทพอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี จำนวน 2   เรื่อง
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางกันจณา สุทาคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี