ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ จึงได้จัดโครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Yanika Kowitlawakul จาก National…

คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore

 คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน –…

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอ poster เพื่อประกวดชิงรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพยาบาลสาธารณสุขฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครลงทะเบียนได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือ…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.