ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2566 เป็นปีที่ 2 ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนักศึกษาพยาบาลที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลแล้วนั้น จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพยาบาลทางคลินิกในชุดวิชาต่อไป

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษา
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกพยาบาล ตามด้วยคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ.ให้กับนักศึกษา

แผนการจัดฝึกปฏิบัติ ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51111 ภาค 2/2566

สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51209 ภาค 2/2566

– สถานที่ฝึกปฏิบัติชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

– ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51111

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51209

ทำเนียบรายชื่อพยาบาลพี่เลี้ยง ชุดวิชา 51212

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา 51212

– รายชื่อผู้ประสานงาน (วพบ. และรพ.) ชุดวิชา 51111 ชุดวิชา 51209 และชุดวิชา 51212 ภาค 2/2566

-แผนการจัดฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาล ภาค 2/2566

– วีดีโอการสัมมนาผู้ประสานงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ อาจารย์สอนเสริมและพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 4 มีนาคม 2566

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.