You are currently viewing บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดโครงการ “บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช