You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565