You are currently viewing ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 💐🎉🎉🎉💐