You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

     คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร โดยวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก ส่วนวันเข้าพรรษานั้นถือเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติและไม่ไปค้างแรมที่อื่น ซึ่งเรียกกันว่า จำพรรษา