You are currently viewing ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช