You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สรงน้ำพระ แสดงความเคารพ และขอพรจากผู้อาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีไทย ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน