You are currently viewing โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนางานวิชาการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี