You are currently viewing ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล)

 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอ poster เพื่อประกวดชิงรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพยาบาลสาธารณสุขฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครลงทะเบียนได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/dvgVHbYWkFnCG7GP7 

 การชำระค่าลงทะเบียน  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”  เลขที่บัญชี 147-0-00122-5

แจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Email: seamlessconference@gmail.com หรือ Fax: 02-5032620 หรือ ID Line

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. โทร 06-1713-6942, 02-503-8036-37