โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนางานวิชาการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

Continue Readingโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

Congratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

Continue ReadingCongratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น