You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางวรัญญา  กมลกร 2) นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก 3) นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี  และ 4) นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางวรัญญา  กมลกร
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพไทย
สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
นักศึกษา นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี จำนวน 2   เรื่อง
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นักศึกษา นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี