You are currently viewing โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานทางวิชาการของสาขาวิชาฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี