สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาล เลี้ยงอาหารเด็กบ้านราชาวดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. นำโดย พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์ อุทยานสุทธิ ร่วมกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมปลูกความดีไว้กับแผ่นดิน โดยการบริจาคเงิน เครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา จำนวน 600 กว่าคน ณ บ้านราชาวดี (ชาย) ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาล เลี้ยงอาหารเด็กบ้านราชาวดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”

     ส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศิริราช รุ่น 28 ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล" ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช? ได้หน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11 หน่วยคะแนน? ค่าลงทะเบียน? นักศึกษาหรือสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. 1,200 บาท/ท่าน? บุคคลทั่วไป 1,800…

Continue Readingประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”