You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565