You are currently viewing ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช