You are currently viewing ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และผู้ช่วยศาสตรจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (1406) ชั้น อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช