You are currently viewing ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครู แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แนะนำการเรียนการสอนในระบบทางไกล พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เสวนาพาทีจากพี่สู่น้อง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ อบอุ่น และความสนุกสนาน
ทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลขอขอบคุณคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้นะคะ 🥰❤️