รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติ     ครั้งที่ 8th  ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning, Bangkok, Thailand เรื่อง Redefining Teaching and Learning in Higher Education: Challenging Academic and Institutional Roles ณ KU Home, Kasetsart…

Continue Readingรศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางเพชรรัตน์  ทัดเทียม 2) นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล และ 3) นางจิรวรรณ์  ประคีตวาทิน ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Continue Readingคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์